เพิ่มเผยแพรผลงานวิชาการคลิกที่นี่
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนางสาวธัญญาภรณ์ แดงแก้ว  
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เรียนรู้ภาษาไทยไปกับเรื่องเล่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทองอยู่นุตกุล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓  
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทองอยู่นุตกุล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก การลบและการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเก่า โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนางสาวอาดินา หนีสะเก็ม  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านควนหมาก  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก การลบและการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเก่า โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก การลบและการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเก่า โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนางสาวอาดินา หนีสะเก็ม  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน  
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษที่นักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2